Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона ФОП – Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, асортимент та інформація про які міститься на сайті vvk24.com (далi Сайт).

Покупці при придбанні Товарів на Сайті, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та інформація про які міститься на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб. «Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару на Сайті, шляхом вибору його.

«Товар» – позиції продукції на сайті Продавця.

«Продавець» – організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа-підприємець, який здійснює продаж товару.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що мають намір придбати Товар на Сайті.

«Замовлення» – вибір Товару, асортимент та інформація про які міститься на Сайті, та зазначені Покупцем при оформленні заявки.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно через Сайт

4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних 24/7.

4.3. Щоб оформити Замовлення через Сайт Покупцю необхідно: – обрати Товар, представлений на Сайті, та оплатити його.

4.4. Покупець несе повну відповідальність за правильність даних, внесених ним при оформленні замовлення.

4.5. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1. Ціна Товару вказується в гривнях з врахуванням ПДВ.

5.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, обраних на Сайті.

5.3. Загальна вартість замовлення повідомляється одразу на Сайті.

5.4. Оплата Товару здійснюється перед отриманням Замовлення, безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток або онлайн за допомогою електронного платежу. Оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

5.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

5.6. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів.

5.7. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайтіна час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Товари, придбані через Сайт поверненню та обміну не підлягають.

6.2. У разі відмови від продажу Товару з вини Продавця, останній зобов’язується розглянути претензію Покупця та зробити віддалену поставку продукції. У разі неможливості здійснення віддаленої поставки продукції Продавець зобов’язується повернути кошти за товар Покупцеві (при умові, що оплата була здійснена) впродовж 10 банківських днів будь-яким зручним для нього способом, якщо інше не було вирішено під час претензії.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.

7.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, продемонстровані на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

7.3. Продавець зобов’язується: – продавати Товари, передбачені умовами даного Договору; – забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів на Сайті.

7.4. Продавець має право:

– відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору;

– вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем.

7.5. Покупець зобов’язується:

– дотримуватись умов даного Договору;

– прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

– оплатити Товар до його отримання.

7.6. Покупець має право:

– вимагати від Продавця продажу Товарів у відповідності до умов даного Договору.

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

8.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання таких претензій.

8.5. Покупець несе відповідальність за правильність обраних даних із форми Замовлення.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

9.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

9.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення та оплати замовлення Покупцем.

11.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

13.2. Сайт може бути тимчасово недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

13.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

13.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

13.5. Оформляючи замовлення Покупець підтверджує наступне:

– Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;

– Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та отримання;

–Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження не допускається.